Zarządzanie aktywami

Oprogramowanie maksymalizujące wartość aktywów od nabycia do sprzedaży

Cassiopae Nieruchomości pomaga firmom w optymalizacji portfela nieruchomości i usprawnieniu procesu podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych. Dzięki Cassiopae inwestorzy mogą maksymalizować wartość aktywów na wszystkich etapach – od nabycia do sprzedaży – obejmując wszystkie aspekty zarządzania aktywami w ich cyklu życia. Standardowe funkcje zarządzania aktywami obejmują wykorzystanie aktywów, wydatki oraz zintegrowane zarządzanie długiem. Umożliwiają zarządzanie pożyczkami wewnętrznymi, finansowaniem  zewnętrznym, w tym strukturyzowanym, wszelkimi typami kredytów, pożyczek i swapów.

Wypróbuj funkcje potężnego narzędzia decyzyjnego Cassiopae Nieruchomości wspierającego analizę finansowo-ekonomiczną nieruchomości, analizę ryzyka, modelowanie prognozy i wycenę aktywów. Utwórz rachunek przepływów pieniężnych, prognozowany rachunek zysków i strat, poczynając od aktywów, a kończąc na skonsolidowanym widoku firmy, za pomocą jednego rozwiązania softwarowego i wspólnej bazy danych. Użyj funkcji zarządzania nieruchomością Cassiopae lub dodaj informacje o nieruchomościach z innych źródeł, takich jak Excel.

Najważniejsze funkcjonalności

  • Opracowanie planów biznesowych z uwzględnieniem aktywów, firm i portfela
  • Tworzenie alternatywnych scenariuszy i pomiary ich efektywności
  • Modelowanie portfela w czasie rzeczywistym
  • Analiza wskaźników i rezultatów
  • Weryfikacja sukcesu zakończonych projektów